SPONSORS:

Uitnodiging en agenda ledenvergadering

Het bestuur nodigt al haar leden en ouders/verzorgers van leden van harte uit tot het bijwonen van de jaarlijkse algemene ledenvergadering van de WSBF op woensdag 9 september 2020 vanaf 20:00 uur in de kantine van de sporthal te Surhuisterveen.

Agenda (download)

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Binnengekomen stukken
 4. Notulen vorige ledenvergadering
 5. Jaarverslag secretaris (wat hebben we in 2019/2020 gedaan)
 6. Jaarverslag penningmeester
 7. Verslag kascommissie en benoeming nieuw k.c. lid
 8. Contributies 2020/2021
 9. Bestuurszaken
 10. Eventuele ideeën vanuit de leden
 11. Rondvraag
 12. Sluiting

Na de vergadering is er nog ruim de tijd om gezellig na te praten!!
Het bestuur hoopt velen van u te mogen begroeten op deze avond.