SPONSORS:

ORGANISATIE

MISSIE 2012-2017

 1. Algemeen
 2. Structuur
 3. Activiteitenaanbod
 4. Financieel beleid
 5. Personeelsbeleid
 6. Ledenbeleid
 7. Accomodatiebeleid
 8. Omgeving
 9. Communicatie

1. ALGEMEEN

WSBF is na de fusie in 1998 de gymnastiekvereniging van Surhuisterveen en stevig verankerd in de Feanster gemeenschap. Een vereniging behoort zijn bestaan, doel, omgang met leden en bevoegdheden bestuur vast te leggen in statuten. WSBF staat ingeschreven bij de kamer van koophandel als Sportvereniging WSBF onder nummer 40001321.

Er is bijna geen gezin in Surhuisterveen te vinden, dat geen lid heeft of heeft gehad bij WSBF of diens voorgangers. Belangrijk is ook dat Feansters samen sporten, activiteiten organiseren en besturen. Dit levert een belangrijke bijdrage aan de gemeenschapszin in het dorp. WSBF wil blijvend zijn bijdrage leveren aan de Feanster gemeenschap door het verzorgen van een kwalitatief goed en attractief aanbod op bewegingsgebied. WSBF wil in zijn aanbod zo goed mogelijk aansluiten bij de vraag, en probeert daarom actief in te spelen op nieuwe trends. WSBF mag dan met zijn leeftijd van ruim 100 jaar inmiddels hoogbejaard zijn; op zijn lauweren rusten, wil het zeker niet. Voor WSBF is het motto “Wees Sportief en Blijf Fit”, al was het maar omdat het grootste deel van de vereniging bestaat uit jeugdleden.

WSBF is daarom voortdurend op zoek naar vernieuwing van zijn aanbod, aansluitend op nieuwe trends en de behoefte van zijn (potentiële) leden. Daarom wil WSBF zich de komende jaren meer gaan profileren als professionele sportvereniging, met uiteraard ook veel aandacht voor recreatieve activiteiten. De term “gymnastiek” dekt allang niet meer de lading van het aanbod van WSBF. Bovendien heeft gymnastiek een beetje een imagoprobleem. “Dansen en turnen is cool”. Daarom zijn wij gestart met selectiegroepen voor turnen, springgroepen, acro gym en aerobic. Het bestuur gaat onderzoeken of er meerdere turn- of dansvormen een aanvulling kan zijn op ons aanbod.

top

2. STRUCTUUR

Bestuur

WSBF is een vereniging, wat betekent dat er een bestuur werkzaam is waarvan de leden door de Algemene Ledenvergadering worden benoemd. Aangezien WSBF gemiddeld 200 leden telt en met diverse producten, activiteiten en wedstrijden een grote vereniging is, streeft het bestuur ernaar het aantal bestuursleden op 9 personen te houden.

Om het vervullen van het bestuurswerk aan de ene kant aantrekkelijk te maken en aan de andere kant uitvoerbaar en bestuurbaar te houden streeft het bestuur ernaar om afzonderlijke werkgroepen en taken vast te stellen voor de bestuursleden.

Tevens worden zoveel mogelijk leden of ouders van jeugdleden benaderd voor het vervullen van deelfuncties zoals het maken van foto’s en het opstellen van wedstrijd verslagen voor de couranten artikelen, het beheren en up-to-date houden van de website en het ondersteunen van de (kleuter)gymnastiek groepen tijdens de lessen.

Kader

Op dit moment (seizoen 2011-2012) beschikt WSBF over voldoende kader en trainsters. Griet Rinsma is hoofdleidster en in het bezit van de nodige C-licenties. Daarnaast bestaat het kader uit een aantal ervaren assistent leidsters. In het seizoen 2009-2010 zijn 5 eigen leden in opleiding geweest voor assistent leidster. Regelmatig zijn studenten actief bij WSBF voor het doorlopen van hun stages. Veelal studentes van het CIOS en van de lerarenopleiding ALO.

Het bestuur onderschrijft de wens van het kader om met minimaal 2 leidsters of aangevuld met een hulpleidster voor groepen te staan welke groter zijn dan 20 leden of bij de intensieve selectiegroepen.

Tijdens wedstrijden of evenementen op de zaterdagen kan het voorkomen dat al het kader aanwezig is en volgens de reglementen van de KNGU aanwezig moet zijn tijdens deze wedstrijden waardoor de basis van het kader te smal is voor het door laten gaan van de trainingen op die zaterdagen. Het bestuur stelt zich derhalve tot taak om in nauw overleg met het kader te komen tot een minimaal aantal uitgevallen lessen. Het is wenselijk om een ondersteuningskader op te richten waarbij de voorkeur uitgaat naar het opleiden van eigen leden, oud leden of actieve ouders tot assistent leidster. De KNGU heeft hiervoor passende opleidingsmogelijkheden.

Jury

Om aan de eisen van de KNGU te voldoen is het hebben van voldoende juryleden een vereiste. Bij iedere opgave van wedstrijddeelname is opgave van juryleden een verplichting. WSBF beschikt momenteel (seizoen 2011-2012) over een juryteam van 15 juryleden. Hiermee is een gedegen basis gelegd voor wedstrijddeelname. WSBF is voordurend op zoek naar nieuwe juryleden. WSBF stimuleert het volgen van juryopleidingen en bijscholing door zich sterk te maken voor opleidingen in Surhuisterveen of omgeving. Financieel komt WSBF de juryleden tegemoet voor de reiskosten. Samen met omliggende verenigingen is een jurypool opgezet voor de verschillende niveaus turnen en acro. Voor de niveaus A en B bij acro is er een samenwerking met Adonis. Om binding met de vereniging te verzorgen wordt 2 maal per jaar een juryteam vergadering opgezet. Onderwerpen zijn onder andere; inzet juryleden bij wedstrijden, onderlinge samenwerking, bijscholing, vervolg opleidingen, nieuwe juryleden.

Opleidingscentrum

WSBF ervaart als geen ander de nut en noodzaak van vrijwilligerswerk en de voor de turnsport noodzakelijke onderricht voor gekwalificeerd en gecertificeerde leiding en hulpleiding voor de groepen. De verplichte juryopgave met steeds stringentere eisen aan jurybrevetten en opleidingsniveau. WSBF verzorgde hiertoe samen met de KNGU in 2010 de opleiding tot assistent trainster. WSBF is in het seizoen 2009-2010 gecertificeerd door de instelling Calabris om als erkend leerbedrijf een stageplek te bieden aan MBO en HBO studenten. Onze leidsters zijn in 2010 in opleiding geweest bij de KNGU voor erkend leerkracht voor het verzorgen van cursussen en opleidingen aan studenten vanuit de KNGU. WSBF is door de KNGU getoetst en vanaf 2010 aangesteld als steunpunt voor de KNGU vanuit het district Noordoost zodat opleidingen, trainingen, herhalingscursussen en bijeenkomsten in Surhuisterveen georganiseerd kunnen worden voor zowel de leiding als vrijwilligerswerk als bestuurstaken en juryzaken. Tenslotte zijn we gecertificeerd voor het verzorgen van een stageplek voor de maatschappelijke stage vanuit het MBO. Het volgen van al deze opleidingen, cursussen en trainingen heeft een redelijke aanslag op de beschikbare tijd en de begroting van 2009 en 2010 veroorzaakt.

Uit ervaringen is gebleken dat het verzorgen van opleidingen en trainingen het meeste effect heeft indien de reisafstand niet te groot is. Mede om deze redenen heeft WSBF zich sterk gemaakt om Steunpunt van de KNGU te worden voor de regio Noord-Oost. Mede hierdoor zijn 5 leden de opleiding tot assistent trainster in 2010 gaan volgen en bestaat het jurybestand van WSBF in 2011 uit 15 juryleden. Een aantoonbaar resultaat zodat we als WSBF hier mee door willen gaan.

IK-Gym kwaliteitskeurmerk

Om de kwaliteit van de verenigingen te kunnen meten heeft het NOC*NSF en de KNGU de Vrije Universiteit van Brussel de opdracht gegeven om een kwaliteitscertificaat IK Gym (Integraal Kwaliteitszorg Gymnastiek) op te zetten. Middels een vragenlijst en een externe audit wordt de algemene clubwerking en de kwaliteit per discipline en niveaus gemeten. Naast sporttechnische disciplines wordt ook de kwaliteit van de trainers en begeleiders, de trainingsmogelijkheden, de groepssamenstelling en de accommodatie getoets. Na een goed oordeel van de auditeur ontvangt WSBF een uitgebreide rapportage met eventuele adviezen én het kwaliteitscertificaat IK-Gym. Het certificaat is in 2007 aan WSBF verstrekt. WSBF wil dit certificaat behouden door middel van her-audits aan te vragen. Dit betekend een constante verbetering van de professionaliteit van WSBF. Hiermee wil WSBF zich verder onderscheiden van en ontwikkelen in de professionele turnsport Nederland. De eigen organisatie en de kansen en bedreigingen kan via een SWOT analyse inzichtelijk worden gemaakt. De Engelse term SWOT staat voor Strengths (sterkte), Weaknesses (zwakte), Opportunities (kansen) en Threats (bedreigingen). Veelal wordt deze analyse aangevuld met een I van Issues (kwestie of onderwerpen). Het doel is om een strategie voor de toekomst te ontwikkelen.

Actiepunten

top

3. ACTIVITEITENAANBOD

Oorspronkelijk begonnen als gymnastiekvereniging is WSBF uitgegroeid tot een sportvereniging met een zeer breed en gevarieerd aanbod. Momenteel zijn er de volgende mogelijkheden:

 1. kleutergymnastiek
 2. recreatieve gymnastiek
 3. selectiegroepen turnen
 4. turnen dames
 5. groepsspringen
 6. aerobic en bodygym
 7. acrogym
 8. trimgroep/ steps ouderen
 9. streetdance middels jaarlijks terugkerende losse sessies van ca. 10 lessen

Binnen deze categorieën zijn verschillende mogelijkheden tot het bedrijven van sport op competitief en op recreatie niveau. Het bestuur streeft ernaar om het aantal categorieën minimaal te handhaven, doch binnen deze categorieën te kijken welke mogelijkheden er zijn om het activiteitenaanbod uit te breiden dan wel aan te passen. In 2011 hiervoor is een workshop Röhnrad georganiseerd. Daarnaast wil het bestuur kijken naar mogelijke aanvulling op de genoemde categorieën zoals turnen heren en streetdance of jazzdance.

Jaarlijks organiseert WSBF activiteiten om de binding met de vereniging te stimuleren en de sfeer en het wij-gevoel binnen de vereniging te verhogen zoals:

Actiepunten

top

4. FINANCIEEL BELEID

Voor het bereiken van de doelstellingen van WSBF zoals opgenomen in de statuten en in dit beleidsplan is het noodzakelijk dat de financiële basis van de vereniging gezond is. Dit vraagt om:

De penningmeester is verantwoordelijk voor het financiële beleid van de vereniging. De exploitatierekening wordt jaarlijks gecontroleerd door de kascommissie. Het financiële beleid is gericht op een sluitende begroting. De begroting en de exploitatierekening wordt jaarlijks goedgekeurd door de leden van WSBF in de Algemene Ledenvergadering.

Ondanks de directe koppeling tussen contributies leden en personeelskosten, kosten zaalhuur en kosten bondscontributies waarvan de kosten bijna elk jaar toenemen, zal er kritisch gekeken worden of de contributies verhoogd moeten worden, dan wel nog gelijk kan blijven. Daarbij wordt in acht genomen dat recreatieve gymnastiek een zogenaamde ‘breedtesport’ is wat betekent dat deze vorm van sport voor alle leden betaalbaar moet blijven. Jaarlijks worden gelden gereserveerd voor vervanging of aanschaf van eigen toestellen welke niet door de gemeente wordt geleverd als zogenoemde ‘vaste inventaris’ van de sporthal maar die wel een aanvulling zijn op de sportbeoefening van onze vereniging.

Contributies

Het uitgangspunt is om de contributies en het wedstrijdgeld zoveel mogelijk via automatische incasso te innen. De inning vindt maandelijks plaats.

Sponsoring

WSBF streeft naar een gezonde begroting waardoor de vereniging goed kan functioneren. Sponsoring biedt de mogelijkheid om extra uitgaven of investeringen te doen, terwijl de contributie voor iedereen betaalbaar blijft. Hiervoor is sponsoring door het bedrijfsleven van Surhuisterveen en omgeving dan ook zeer gewenst; maar de vereniging mag financieel niet afhankelijk worden van sponsors. Het is de bedoeling om de sponsoring van het clubblad minimaal op peil te houden. Een andere bron van inkomsten is de evenementensponsoring en de wedstrijdsponsoring. Daarnaast zijn er de individuele acties voor aanschaf van toestellen en wedstrijdkleding.

Overige opbrengsten

De overige opbrengsten bestaan uit de gemeentelijke subsidies en de opbrengsten uit acties. De acties bestaan uit de al jaren succesvolle ‘eigen lotenactie’, de ‘verkoop van koeken’ en de verloting bij de uitvoering welke 1x per 2 jaar plaats vindt. De acties dienen beperkt te blijven tot 2 (maximaal 3) acties per jaar om actiemoeheid bij de leden en ouders te voorkomen.

Actiepunten

top

5. PERSONEELSBELEID

Om kwalitatief goed en verantwoord te kunnen sporten is het hebben van goede en gecertificeerde kader en trainsters van het grootste belang. Daarnaast is de financiële draagkracht van de vereniging van invloed op de aantallen en inschaling van het kader en de trainsters. Doorslaggevend argument voor (continuering van de) aanstelling is echter de kwaliteit waarover de trainster beschikt.

De kwaliteit en kwantiteit van onze huidige trainers en kader is zeer goed. Het bestuur wil hen dan ook graag behouden voor onze vereniging. Dit betekent dat wij een goed personeelsbeleid moeten en willen voeren. Een goed en concurrerend arbeidsvoorwaardenpakket is hiervan een wezenlijke bouwsteen.

Certificering en diplomering

Jaarlijks wordt er met de betaalde trainsters een ‘functioneringsgesprek’ gevoerd. Hierbij komen zowel de mening van het bestuur over de trainster, als de meningen en ervaringen van de trainster met het bestuur aan de orde. Verder worden alle relevante onderwerpen behandeld. Van deze gesprekken wordt een verslag gemaakt welke door alle aanwezigen voor akkoord wordt ondertekend en in het archief wordt opgeslagen.

Functioneringsgesprekken

Jaarlijks wordt er met de betaalde trainsters een ‘functioneringsgesprek’ gevoerd. Hierbij komen zowel de mening van het bestuur over de trainster, als de meningen en ervaringen van de trainster met het bestuur aan de orde. Verder worden alle relevante onderwerpen behandeld. Van deze gesprekken wordt een verslag gemaakt welke door alle aanwezigen voor akkoord wordt ondertekend en in het archief wordt opgeslagen.

Overbelasting

Door de steeds strengere eisen van de KNGU, de wijzigingen van de verschillende reglementen en oefenstoffen én door het zeer drukke wedstrijdprogramma wordt er veel gevraagd van het kader en de trainsters. Gezamenlijk (bestuur en leiding) moeten we waken dat dit geen overbelasting tot gevolg heeft.

Betalingen

WSBF zorgt voor goede contracten binnen de wettelijke mogelijkheden met vaste afspraken over vergoedingen, salarissen, werktijden, vakanties enz. Voor de salarissen wordt de CAO voor sportverenigingen gevolgd. De salarisadministratie is uitbesteed aan de Stichting Sporttechnisch Kader (het STK) van SportFryslân. WSBF is hierbij de formele opdrachtgever en het STK de feitelijke opdrachtgever van het kader en de trainsters. Ten aanzien van de vrijwilligersvergoedingen richten wij ons naar de wettelijke mogelijkheden in deze en worden er vrijwilligerscontracten opgesteld om aan de wettelijke kaders te kunnen voldoen.

Contact

Om het contact tussen het kader en het bestuur te onderhouden is er gekozen voor een overlegstructuur van 2 overleggen per jaar. Hierbij zijn de twee betaalde leidsters en 2 bestuursleden, waaronder in ieder geval de voorzitter, aanwezig. Deze constructie blijft gehandhaafd hoewel we als bestuur te allen tijde ook individueel aan te spreken zijn op verenigingszaken en andere relevante onderwerpen.

Actiepunten

top

6. LEDENBELEID

Opgave en duur lidmaatschap

Inschrijfformulieren zijn verkrijgbaar tijdens de les bij de leidsters of via de site www.wsbf.nl te downloaden. Het lidmaatschap duurt minimaal een half jaar. De contributie dient vooraf per maand via een automatische incasso te worden voldaan. Bij inschrijvingen voor een wedstrijd waarvoor wedstrijdgelden betaald worden dan zullen deze gelden via de automatische incasso geïnd worden. Bij deelname aan wedstrijden is de aankoop van een club trainingspak gewenst. Voor kennismaking zijn de eerste 2 proeflessen gratis. Nieuwste en actuele informatie is via de site www.wsbf.nl te raadplegen.

Wedstrijdpassen:
Voor een aantal wedstrijden zijn wedstrijdpassen verplicht, zonder een wedstrijdpas mag niet aan deze wedstrijden deelgenomen worden. Dit is bij Turnen 3de divisie of hoger vanaf doorstroming naar de districtwedstrijden, bij Acro bij doorstroming naar de landelijke halve finales en bij Groepsspringen op de A en B niveaus vanaf de landelijke plaatsingswedstrijden. Griet verzorgt de aanvragen via een web programma van de bond. De kosten voor een wedstrijdpas wordt per automatische incasso met het betreffende lid per eerst volgende contributiebetaling verrekend.

Beëindiging lidmaatschap

Leden dienen dit schriftelijk te melden bij de Ledenadministratie van WSBF. Opzeggen lidmaatschap is op 2 momenten per jaar mogelijk, namelijk vóór 1 januari of 1 juli.

Beleid t.a.v. gebruik genotsmiddelen

Als door de leiding waargenomen wordt dat een lid onder invloed van een genotsmiddel (Bijv. drugs of alcohol) op een les verschijnt en dit gevolgen heeft voor de les en gevaar oplevert voor het lid en/of andere leden, krijgt de leiding bij deze de bevoegdheid namens het bestuur om des gewenst het lid uit de les te verwijderen. Bij herhaaldelijk voorkomen en blijvende problematiek, zullen we over moeten gaan om de toegang tot de lessen te ontzeggen en het lidmaatschap stop te zetten. De leiding kan ten alle tijden de hulp van het bestuur hier bij inschakelen.

Beleid t.a.v. Teamindelingen

De leiding verzorgt en bepaald de verschillende indelingen op teamniveau en moeilijkheidsniveau. Hierbij valt te denken aan:

De inbreng vanuit de leden zullen meegewogen worden in de uiteindelijke besluitvorming. De besluitvorming zal gebaseerd worden op niveau van het betreffende lid, de mogelijke samenstellingen van partners en de beschikbare ruimte en accommodatie voor de vereiste trainingen. Indien leden samen met de leidsters niet tot overeenstemming komen zal het bestuur beide partijen horen en een besluit nemen.

actiepunten

top

7. ACCOMMODATIEBELEID

Aangezien de vereniging niet de beschikking heeft over een eigen accommodatie, zijn het voeren van een eigen beleid in deze beperkt. De accommodatie waar nu de activiteiten worden gehouden zijn de sporthal c.q. sportzaal aan de Ketting te Surhuisterveen. WSBF huurt de sporthal te Surhuisterveen van de gemeente Achtkarspelen.

Deze accommodatie voldoet gedeeltelijk aan de eisen die WSBF hieraan stelt. Aangezien de status van huurder is het niet mogelijk de zaalruimte geheel en al naar eigen wensen en eisen in te richten. Een zogenaamde springkuil en een vrije vloer zijn in een aantal gevallen een gemis voor zowel de trainingen als voor de wedstrijden. In voorkomende gevallen wordt uitgeweken naar sportstad Heerenveen of zal een toestel gehuurd worden.

Materiaalplan

Het materiaalplan is een overzicht van de turntoestellen, materialen, wedstrijdkleding en overige zaken welke in bezit zijn van WSBF.

Het materiaalplan is in 3 hoofdstukken onderverdeeld:

 1. betreft alle materialen in de sporthal, welke in eigendom zijn van WSBF
 2. betreft alle kleding van WSBF welke beheert worden op 2 privé adressen
 3. overige zaken

A. De gemeente zorgt voor de vaste inventaris van de sporthal aan materialen en toestellen. De gemeente Achtkarspelen zorgt voor inspectie en jaarlijkse controle van alle toestellen in de sporthal. Ook de toestellen welke in eigendom zijn van WSBF worden jaarlijks gekeurd door de gemeente. De materialen welke aanwezig zijn in de sporthal zijn via de gemeente Achtkarspelen tegen de vervangingswaarde verzekerd tegen brandschade en diefstal.

B. De wedstrijdkleding, demonstratiekleding en de voorraad trainingspakken liggen op 2 adressen opgeslagen. De materialen op deze 2 adressen zijn door WSBF via ASR verzekerd.

Vervanging en afschrijving:
De eigen toestellen worden betaald vanuit eigen financiële middelen of via donaties of sponsoracties. Afschrijving vind volledig plaats bij aankoop.

Indien een eigen toestel aan vervanging toe is, gerepareerd dient te worden of als er een nieuw toestel toegevoegd wordt zal hiervoor een financieel plan opgesteld worden. Boekhoudkundig is er ieder jaar een kleine financiële reservering voor onderhoud en reparatie.

Actiepunten

top

8. OMGEVING

WSBF is met gemiddeld 200 leden een grote vereniging binnen de regio Friesland van de KNGU. Dankzij zeer goede trainsters timmert WSBF ook kwalitatief prominent aan de weg. De turngroepen, acro teams en de springploegen acteren op hoog niveau. Daarnaast is WSBF bestuurlijk goed georganiseerd, waardoor WSBF in staat is gebleken om binnen het district Noord-Oost als binnen de regio Friesland van de KNGU zowel organisatie- als denkkracht levert voor zowel de wedstrijdorganisatie als inbreng bij de verschillende bondsvergaderingen. WSBF staat bekend om het stipt organiseren van wedstrijden waarbij WSBF zowel de wedstrijdleiding levert als de gehele organisatie op zich neemt.

KNGU

WSBF is en blijft bereid om mede verantwoordelijkheid te nemen voor het goed functioneren van de regio Friesland van de KNGU en voor het tot stand komen van activiteiten voor de leden. Hierom is WSBF in 2010 steunpunt geworden voor de regio Noordoost van de KNGU. Daarom stelt WSBF zich ten doel om de komende jaren:

Regio Friesland

WSBF heeft tot op heden op ruime schaal geparticipeerd in de organisatie van officiële wedstrijden en zal dit ook in de toekomst blijven verzorgen. WSBF zal zich blijven inzetten voor ondersteuning en ‘good practice’ voor de omliggende verenigingen in de regio Friesland en heeft daartoe in overleg met de regioconsulent en de penvoerder van ‘Geef me de vijf’ al enige voorlichtingsbijeenkomsten bijgewoond en als gastspreker gefungeerd. Ook tijdens het WK turnen 2010 in Rotterdam is WSBF gastspreker geweest bij de site-events als vertegenwoordiger van turnverenigingen in Friesland.

Gemeente Achtkarspelen

WSBF heeft een uitstekende relatie met de gemeente Achtkarspelen, zowel op bestuurlijk niveau (wethouder sport) als op ambtelijk niveau (ambtenaren sportzaken). De gemeente draagt WSBF een warm hart toe wat onder meer blijkt uit de jaarlijkse huldiging van de Nederlandse kampioenen door de wethouder sport en uit de belangstelling vanuit de gemeente tijdens de evenementen welke worden gehouden in Surhuisterveen.

De gemeente is eigenaar van de sporthal waarvan wij de accommodatie huren. In een gezamenlijk overleg met de gemeente en de overige huurders van de sporthal wordt jaarlijks een indeling gemaakt van de tijden van de zaalhuur. Alle eigen wedstrijden van WSBF worden in de sporthal georganiseerd.

WSBF is mede afhankelijk van de gemeente Achtkarspelen. De gemeente draagt zorg voor de kwaliteit en de kwantiteit van de sporttoestellen en de accommodatie. In goed overleg met de gemeente wordt eventuele vervanging van oude toestellen en aanschaf van nieuwe toestellen op een prettige wijze geregeld. De zaalhuur is een substantiële kostenpost op onze begroting. De jaarlijkse zaalhuur wordt achteraf betaald. Dit betekend dat we bv in 2012 de zaalhuur betalen van 2011. Om correct zicht te houden op de juiste balans en waarde van ons kasboek en bezittingen houden we hier rekening mee in de jaarcijfers en begrotingen. Hiermee is een evenredige en structurele balans van WSBF gewaarborgd. Daarnaast ontvangt WSBF eenmaal per jaar jeugdsport subsidie van de gemeente. Deze subsidie is een substantiële bijdrage op de balans. Incidenteel wordt evenementensubsidie of opleidingssubsidie aangevraagd.

Actiepunten

top

9. COMMUNICATIE

We streven naar een zo optimaal mogelijk contact tussen het bestuur, de leiding en de leden. Openheid van zaken en betrokkenheid bij de vereniging staan centraal.

Tijdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering worden alle relevante stukken gepresenteerd en ter goedkeuring aangeboden aan de leden. Nadien kunnen eventuele belangstellenden alsnog de stukken inzien bij het bestuur als de betreffende leden vanwege een goede motivatie niet op de vergadering aanwezig konden zijn.

Jaarlijks wordt een informatieboekje verstrekt aan de leden met info over lestijden, contributies, wedstrijdprogramma, wedstrijdleiding, bestuur en overige informatie.

Twee tot drie maal per jaar wordt een informatiebrief aan alle leden uitgedeeld met relevante informatie. Indien noodzakelijk zullen de leden via de leiding of via separate formulieren op de hoogte worden gebracht van activiteiten.

De website www.wsbf.nl wordt actueel gehouden m.b.t. wedstrijdverslagen, krantenartikelen, wedstrijdprogramma en overige wetenswaardigheden. De WSBF twitter account wordt door veel leden actief bekeken en gebruikt.

Huisstijl

WSBF heeft m.b.t. briefpapier en website een eigen huisstijl ontwikkeld. Alle officiële documenten dienen op deze briefvorm uitgewerkt en verspreid te worden. Dit betreft documenten zoals brieven, agenda voor vergaderingen, verslagen, opgave formulieren, nieuwsbrieven en uitnodigingen. Dit eenduidige briefpapier heeft een watermerk met een turnster in handstand in de kleuren pastelkleuren groen/blauw. De koptekst bevat de gegevens van het secretariaat en van de ledenadministratie, het logo van WSBF en het logo van de Koninklijke erepenning. De voettekst bestaat uit de zin: “verantwoord recreatief bewegen voor jong en oud begint bij WSBF”. De huisstijl van de website wordt bewaakt door de webmaster. De kleur blauw is het officiële Koninklijke Nassaublauw (PMS 287) welke behoort bij de Koninklijke erepenning.

Actiepunten

top